Konference INMED 2008 Pardubice 6. - 7. 11. 2008
Počet účastníků včetně přednášejících dosáhl počtu 118.
Skladba účastníků konference INMED 2008 byla následující:

Bylo představeno 14 přednášek ve 4 blocích a proběhla panelová diskuse na téma „Mediální obraz a realita českého zdravotnictví“, kterou vedl již tradičně Mgr. Tomáš Cikrt, mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

Celkové hodnocení účastníků konference INMED 2008 (ze kterého byli vyloučeni zaměstnanci organizátorů konference) dopadlo velice dobře. Hodnocení proběhlo v šesti otázkách s tímto souhrnným výsledkem vyjádřeným v procentech:

Velmi spokojeno 63% účastníků
Spíše spokojeno 32% účastníků
Spíše nespokojeno 5% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Podrobnější pohled na jednotlivé otázky vypadá takto:

Místo konání akce
Velmi spokojeno 73% účastníků
Spíše spokojeno 24% účastníků
Spíše nespokojeno 3% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Včasnost pozvánek
Velmi spokojeno 87% účastníků
Spíše spokojeno 10% účastníků
Spíše nespokojeno 3% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Organizační zajištění akce
Velmi spokojeno 67% účastníků
Spíše spokojeno 26% účastníků
Spíše nespokojeno 7% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úplnost a dostupnost informací o konferenci na webových stránkách
Velmi spokojeno 67% účastníků
Spíše spokojeno 33% účastníků
Spíše nespokojeno 0% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Úroveň zpracování prezentací
Velmi spokojeno 37% účastníků
Spíše spokojeno 53% účastníků
Spíše nespokojeno 10% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Celkový dojem z akce
Velmi spokojeno 48% účastníků
Spíše spokojeno 45% účastníků
Spíše nespokojeno 7% účastníků
Velmi nespokojeno 0% účastníků

Která témata zaujala
Co se týče zajímavosti témat z hlediska posluchačů, zde jsou následující postřehy: Co se bloků týče, vévodí zde Financování zdravotní péče a blok Akreditace. V případě podrobnějšího pohledu na jednotlivé přednášky nejčastěji zazněly názvy přednášek jako Úhrada zdravotní péče, SEP – systém elektronické preskripce, 10 let akreditací v ČR, Zdravotnická dokumentace. Panelová diskuse se dle očekávání stala kontroverzní záležitostí, objevilo se mnoho pozitivních ohlasů i negativních.

Co se Vám na konferenci nejvíc líbilo a nelíbilo
V pozitivním hodnocení konference se často objevovala pochvala za pracovní a přátelskou atmosféru,
dobrou organizaci konference či prostředí, ve kterém konference probíhala. Kladně hodnocen byl jako obvykle společenský večer na zámku spojený s rautem.

Vedle pozitivních ohlasů jsme zaznamenali i podnětné připomínky ke zlepšení. Padla zmínka o úrovni a obsahu vystoupení některých přednášejících či nedodržení témat některých přednášejících. Z organizačních věcí bylo zmíněno málo místa na jídlo, absence mikrofonu či absence internetu v sále. Jeden z respondentů by uvítal hru na varhany, které tvořily dominantu přednáškového sálu, tak možná příštím rokem :o)Partneři konference:


Mediální partneři:
Organizátoři:

Univerzita Pardubice